ตารางงาน สุธี : วิชากลับ

วิชากลับธัมมปทัฏฐกถา ภาค 1

รายการแบบฝึกหัด

คะแนน

ผลการทดสอบ

บทที่ 1 : การเรียงวิภัตติทั้ง ๗

บทที่ 1.1 : ปฐมาวิภัตติ
0.5
ผ่านการทดสอบ
บทที่ 1.2 : ทุติยาวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.3 : ตติยาวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.4 : จตุตถีวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.5 : ปัญจมีวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.6 : ฉัฏฐีวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.7 : สัตตมีวิภัตติ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 1.8 : อาลปนะ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ

บทที่ 2 : การเรียงนิบาต

บทที่ 2.1 : นิบาตและกลุ่มศัพท์อันดับ 1
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.2 : นิบาตและกลุ่มศัพท์อันดับ 2
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.3 : นิบาตวางติดหลังศัพท์อื่น
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.4 : มญฺเญ ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.5 : สทฺธึ และ สห ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.6 : ปฏฺฐาย และ ยาว ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.7 : น ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.8 : มา ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.9 : จ ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.10 : วา ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.11 : ปิ ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 2.12 : วิธีใช้ปัจจัยในอัพยยศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ

บทที่ 3 : การเรียงบทวิเสสน

บทที่ 3.1 : วิเสสนะ
1
ผ่านการทดสอบ
บทที่ 3.2 : กิริยาวิเสสนะ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 3.3 : วิกติกัตตา
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 3.4 : วิกติกัมมะ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ

บทที่ 4 : การเรียงบทกิริยา

บทที่ 4.1 : กิริยาคุมพากย์
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 4.2 : กิริยาในระหว่าง
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 4.3 : กิริยาซ้อน (กิริยาอาบ)
2
ยังไม่เข้าทดสอบ

บทที่ 5 : การเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์

บทที่ 5.1 : ประโยคกัตตุวาจก
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 5.2 : ประโยคกัมมวาจก
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 5.3 : ประโยคภาววาจก
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 5.4 : ประโยคเหตุกัตตุวาจก
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 5.5 : ประโยคเหตุกัมมวาจก
3
ยังไม่เข้าทดสอบ

บทที่ 6 : การเรียงประโยคที่มีลักษณะเฉพาะ

บทที่ 6.1 : ประโยค ลักขณะ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.2 : ประโยค อนาทร
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.3 : ประโยค กิริยาปธานนัย
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.4 : ประโยค อลํ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.5 : ประโยค ยํ กิริยาปรามาส
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.6 : ประโยค กิมงฺคํ ปน
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.7 : ประโยค หิ นาม
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.8 : ประโยค วุจจติ คุมพากย์
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.9 : ประโยค เจ, สเจ, ยทิ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.10 : ประโยค คําถามทั่วไป
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.11 : ประโยค ถาม – ตอบทุกข์สุข
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.12 : ประโยค ต้นเรื่อง
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.13 : ประโยค ก่อนจะตรัสพระคาถา
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.14 : ประโยค ตรัสถามภิกษุสนทนากัน
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.15 : ประโยค ประชุมกันในโรงธรรม
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.16 : ประโยค สรุปผลการแสดงธรรม
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.17 : ประโยค สกฺกา
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.18 : ประโยค เข้าเฝ้า
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.19 : ประโยค ตั้งเอตทัคคะ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.20 : ประโยค ซ้ำความ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6.21 : ประโยค พุทธพจน์
2
ยังไม่เข้าทดสอบ

สอบระหว่างภาค

20
เข้าทดสอบแล้ว

สอบปลายภาค

20
ยังไม่กำหนดสอบ

กดเช็คคะแนนของตนเอง

About วีรวงศ์

Check Also

ตารางงาน วัชรชัย : วิชาแปล

วิชาแปลมังคลัตถ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น