ตารางงาน สุธี : วิชาแปล

วิชาแปลมังคลัตถทีปนี ภาค 1

รายการแบบฝึกหัด

คะแนน

ผลการทดสอบ

การแปลสำเนียงอายตนิบาต

บทที่ 1 : ปฐมาวิภัตติ
0.5
ผ่านการทดสอบ
บทที่ 2 : ทุติยาวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 3 : ตติยาวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 4 : จตุตถีวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 5 : ปัญจมีวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 6 : ฉัฏฐีวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 7 : สัตตมีวิภัตติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 8 : อาลปนะ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 9 : สำเนียงวิเสสนะ ผู้, มี, อัน
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 10 : แปลหักวิภัตติ เพราะศัพท์บางศัพท์
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 11 : การแปล ตุง ปัจจัย
3
ยังไม่เข้าทดสอบ

การแปลประโยค โครงสร้างไวยากรณ์

บทที่ 12 : การแปลประโยค กัตตุวาจก
2
ผ่านการทดสอบ
บทที่ 13 : การแปลประโยค กัมมวาจก
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 14 : การแปลประโยค ภาววาจก
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 15 : การแปลประโยค เหตุกัตตุวาจก
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 16 : การแปลประโยค เหตุกัมมวาจก
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 17 : การแปลประโยคแทรก อนาทร กับ ลักขณะ
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 18 : การแปลล้ม ประโยค ย-ต
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 19 : การแปล ยํ กิริยาปรามาส
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 20 : การแปล เพิ่มบท อนภิหิตกัตตา
4
ยังไม่เข้าทดสอบ

การแปลบทกิริยา

บทที่ 21 : การแปลอาบกิริยา
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 22 : การแปลสำเนียงกาล
3
ยังไม่เข้าทดสอบ

การแปลนิบาต

บทที่ 23 : จ วา ปิ
1.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 24 : หิ จ ปน หลัง ยถา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 25 : เจ สเจ ยทิ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 26 : วิย และ ยถา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 27 : การแปล อิติ ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 28 : ปเคว, โก ปน วาโท, กิมงฺคํ ปน
2
ยังไม่เข้าทดสอบ

การแปลอรรถกถา

บทที่ 29 : รูปประโยค, องค์ประกอบ, ลักษณะการแปลของอรรถกถา
บทที่ 30 : การแปลอรรถกถา แบบตั้งอรรถ
3
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 31 : การแปลอรรถกถา แบบไม่ตั้งอรรถ
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 32 : การแปล บทวิวริย – วิวรณ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 33 : การแปล บทสัญญี – สัญญา
1
ยังไม่เข้าทดสอบ

การแปลรูปวิเคราะห์

บทที่ 34 : การแปลออก
4
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 35 : การแปลเข้า
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 36 : การแปลผสม บทนอกรูปวิเคราะห์ซึ่งเป็นบทอธิบาย
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 37 : รูปวิเคราะห์แบบอธิบายความ
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 38 : รูปวิเคราะห์แบบไขความ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 39 : รูปวิเคราะห์แบบ โต ปัจจัย และ อตฺถ ศัพท์
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 40 : รูปวิเคราะห์แบบมี วุจจติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 41 : รูปวิเคราะห์แบบ ยสฺมา ตสฺมา
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 42 : รูปวิเคราะห์แบบ ท้าย อิติ เป็น กตฺวา
1
ยังไม่เข้าทดสอบ

สำนวนนิยมศัพท์ บังคับแปล

บทที่ 43 : การแปลสังขยา
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 44 : การแปลสัพพนาม
2
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 45 : การแปลภาวศัพท์ และปัจจัยในภาวตัทธิต
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 46 : ศัพท์สมาสที่ต่อกันหลายศัพท์
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 47 : ประโยค คำถาม – คำตอบ ที่ต้องเติม ปุจฺฉา วิสชฺชนา
5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 48 : วทนฺติ คุมพากย์ หลัง อิติ
1
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 49 : เอเก อาจริยา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 50 : อปเร อาจริยา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 51 : ปเร อาจริยา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 52 : เกจิ อาจริยา
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 53 : นาม
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 54 : วเสน
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 55 : สงฺขาต
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ
บทที่ 56 : อาทิ
0.5
ยังไม่เข้าทดสอบ

สอบระหว่างภาค

20
เข้าทดสอบแล้ว

สอบปลายภาค

20
ยังไม่กำหนดสอบ

กดเช็คคะแนนของตนเอง

About วีรวงศ์

Check Also

ตารางงาน อำนาจ : วิชากลับ

วิชากลับธัมมปทั …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น