..

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เนื้อหาของวิชานี้

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียน

บทเรียนที่ 1 : ธัมมปทัฏฐกถา คืออะไร
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : ใครเป็นคนแต่ง
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ขยายความตอนใดของพระไตรปิฎก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : โครงสร้างของธัมมปทัฏฐกถา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 5 : ความยากของการกลับธัมมปทัฏฐกถา
กดเรียน เอกสาร

พรรณนาความ ยมกวรรค

เรื่องที่ 1  : พระจักขุบาล
กดเรียน
เรื่องที่ 2  : มัฏฐกุณฑลี
กดเรียน
เรื่องที่ 3  : พระติสสะ
กดเรียน
เรื่องที่ 4  : นางกาลียักษิณี
กดเรียน
เรื่องที่ 5  : ภิกษุโกสัมพี
กดเรียน
เรื่องที่ 6  : จุลลกาลมหากาล
กดเรียน
เรื่องที่ 7  : พระเทวทัต 1
กดเรียน
เรื่องที่ 8  : สัญชัย
กดเรียน
เรื่องที่ 9  : พระนันทะ
กดเรียน
เรื่องที่ 10  : นายจุนทสูกริก
กดเรียน
เรื่องที่ 11  : ธัมมิกอุบาสก
กดเรียน
เรื่องที่ 12  : พระเทวทัต 2
กดเรียน
เรื่องที่ 13  : สุมนาเทวี
กดเรียน
เรื่องที่ 14  : ภิกษุ 2 สหาย
กดเรียน

About วีรวงศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น