หลักการ : แปลมคธเป็นไทย

วิชา แปลมคธเป็นไทย

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลมคธเป็นไทย | ในชั้นประโยค ป.ธ. 4 นี้ เป็นการแปลโดยอรรถ ซึ่งต่างจากการแปลโดยพยัญชนะที่มุ่งเน้นโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษามคธในชั้นเปรียญตรีที่ผ่านมา โดยในชั้นประโยค ป.ธ. 4 นี้ ท่านกำหนดให้แปลโดยอรรถมุ่งอรรถทางภาษามคธให้ตรงกับหลักภาษาไทยโดยสันทัด เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ถือได้ว่า ศัพท์ทุกศัพท์ ทุกวิภัตติในประโยคอาจแปลได้ก่อนทั้งสิ้น หากแปลวิภัตติใดก่อนจะได้ความชัดเจนแล้ว สามารถแปลวิภัตตินั้นก่อนได้ทันที โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการแปลโดยพยัญชนะ
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

หลักการแปลมคธเป็นไทยโดยอรรถ

 

 

 

 

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียน

1 : การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
กดเรียน
2 : ลักษณะของการแปล
กดเรียน
3 : การแปลโดยอรรถ คือ อะไร
กดเรียน
4 : หลักการทั่วไปของการแปลโดยอรรถ
กดเรียน
5 : ความต่างจากการแปลโดยพยัญชนะ
กดเรียน

บทเรียนที่ 1 : บทนาม

1.1 : การแปลทับศัพท์
กดเรียน
1.2 : การแปลออกศัพท์
กดเรียน
1.3 : สำเนียงแปล วจนะ
กดเรียน
1.4 : สำเนียงแปล อายตนิบาต
กดเรียน
1.5 : สำเนียงแปล อาลปนะ
กดเรียน
1.6 : สำเนียงแปล สังขยา
กดเรียน
1.7 : สำเนียงแปล ปุริสสัพพนาม
กดเรียน
1.8 : สำเนียงแปล วิเสสนสัพพนาม
กดเรียน

บทเรียนที่ 2 : บทกิริยา

2.1 : สำเนียงแปล กิริยาอาขยาต
กดเรียน
2.2 : สำเนียงแปล กิริยากิตก์
กดเรียน
2.3 : สำเนียงแปล กิริยาอาบ
กดเรียน
2.4 : สำเนียงกิริยา ต้องแปลให้มีความหมายตรงกับตัวประธานนิบาต
กดเรียน
2.5 : กิริยาคุมพากย์ ที่ปรุงมาจากธาตุว่า เกิด, มี, เป็น นิยมแปลก่อนประธาน
กดเรียน
2.6 : กิริยามาจากธาตุตัวเดียวกัน ทั้งกัตตุและเหตุกัต ทั้งอยู่ในประโยคใกล้เคียงกัน
กดเรียน
2.7 : แปลหนุนกิริยา ชื่อว่า หลัง อนฺต มาน
กดเรียน
2.8 : แปลหนุนกิริยา ชื่อว่า รับเหตุ
กดเรียน

บทเรียนที่ 3 : บทนิบาต

3.1 : หิ จ ปน ตุ นิบาตต้นข้อความ
กดเรียน
3.2 : จ ศัพท์ ควบบทควบพากย์
กดเรียน
3.3 : ปิ ศัพท์ ควบบทควบพากย์
กดเรียน
3.4 : วา ศัพท์ ควบบทควบพากย์
กดเรียน
3.5 : นาม ศัพท์
กดเรียน
3.6 : อิติ ศัพท์
กดเรียน

บทเรียนที่ 4 : บทอุปสัค

4.1 : สำเนียงแปล ทุ อุปสัค
กดเรียน
4.2 : สำเนียงแปล นิ อุปสัค
กดเรียน
4.3 : สำเนียงแปล วิ อุปสัค
กดเรียน

บทเรียนที่ 5 : การแปลล้มประโยค

5.1 : ประโยค ย ต
กดเรียน
5.2 : ประโยค ยาว ตาว
กดเรียน
5.3 : ประโยค ยสฺมา ตสฺมา
กดเรียน
5.4 : ประโยค ยํ กิริยาปรามาสนิบาต
กดเรียน
5.5 : ประโยค ยถา ตถา (ปการตฺถ)
กดเรียน
5.6 : ประโยค ยถา ตถา (อุปมาอุปไมย)
กดเรียน
5.7 : ประโยค เอตทัคคะ
กดเรียน

บทเรียนที่ 6 : การแปลล้มวาจก

6.1 : ล้ม กัมมวาจก เป็น กัตตุวาจก
กดเรียน
6.2 : ล้ม เหตุกัตตุวาจก เป็น กัตตุวาจก
กดเรียน
6.3 : ล้ม กัตตุวาจก เป็น กัมมวาจก
กดเรียน
6.4 : ล้ม เหตุกัมมวาจก เป็น เหตุกัตตุวาจก
กดเรียน
6.5 : ล้มวาจก ประโยคอนาทรและลักขณะ
กดเรียน
6.6 : ล้มวาจก ในบทสมาส
กดเรียน

บทเรียนที่ 7 : การแปลประโยคบาลีลักษณะอื่นๆ

7.1 : ประโยค อนาทร
กดเรียน
7.2 : ประโยค ลักขณะ
กดเรียน
7.3 : ประโยค คำถาม
กดเรียน
7.4 : ประโยค ตุง ปัจจัย
กดเรียน
7.5 : ประโยค รูปวิเคราะห์นามกิตก์
กดเรียน
7.6 : ประโยค รูปวิเคราะห์สมาส
กดเรียน
7.7 : ประโยค รูปวิเคราะห์ตัทธิต
กดเรียน

บทเรียนที่ 8 : การแปลภาวศัพท์ – ภาวตัทธิต

8.1 : ภาว ศัพท์ แปลต่อจากธาตุที่มีความหมายว่า รู้, แสดง, ทราบ
กดเรียน
8.2 : สำเนียงแปล ภาว ความเป็นแห่ง
กดเรียน
8.3 : สำเนียงแปล ภาว ความที่แห่ง
กดเรียน
8.4 : สำเนียงแปล ภาว ความเป็นคืออัน
กดเรียน
8.5 : สำเนียงแปล ภาว ความที่แห่ง…เป็น
กดเรียน

บทเรียนที่ 9 : การแปลอรรถกถาโดยอรรถ

9.1 : การแปล แบบตั้ง อตฺโถ
กดเรียน
9.2 : การแปล แบบไม่ตั้ง อตฺโถ
กดเรียน
9.3 : สำเนียงแปลเปิด บทตั้งในอรรถกถา
กดเรียน
9.4 : สำเนียงแปลเปิด บทอธิบายในอรรถกถา
กดเรียน
9.5 : สำเนียงแปลไข วิวริย วิวรณ
กดเรียน
9.6 : สำเนียงแปลไข สัญญี สัญญา
กดเรียน
9.7 : กิริยาคุมพากย์ คือ วทนฺติ ไม่มีประธาน
กดเรียน

บทเรียนที่ 10 : สำเนียงนิยม

10.1 : ปเคว, โก ปน วาโท, กิมงฺคํ ปน
กดเรียน
10.2 : สงฺขาต
กดเรียน
10.3 : วเสน
กดเรียน
10.4 : อาทิ
กดเรียน
10.5 : สหบุพพบท พหุพพิหิ
กดเรียน
10.6 : ทวันทวสมาส
กดเรียน
10.7 : นามกิตก์ กัตตุรูป ตัสสีลสาธนะ
กดเรียน
10.8 : แปลเหน็บ ไซร้
กดเรียน
10.9 : แปลเหน็บ ฉะนั้น
กดเรียน
10.10 : แปลยังไม่หมดกลิ่นเนย
กดเรียน
10.11 : สำเนียงวิเสสนะว่า ผู้มีอัน สามารถใช้ ที่ ซึ่ง แทนได้
กดเรียน

About วีรวงศ์

Check Also

ป้องกัน: บาลีไวยากรณ์ ฉบับความเข้าใจ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น