หลักการ : แปลไทยเป็นมคธ

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | เป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี ซึ่งถือเป็น วิชาใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ. ๔ โดยความยากของวิชานี้ นอกจะเป็นวิชาใหม่แล้วยังเป็นวิชาที่ประมวลเอาทักษะของวิชาต่างๆในชั้นเปรียญตรีมาใช้ในวิชาของตนด้วย อาทิ ความรู้ความเข้าใจในวิชาบาลีไวยากรณ์, ความรู้เรื่องวิชาสัมพันธ์ไทย ตลอดไปจนถึงการแปลมคธเป็นไทยโดยพยัญชนะและโดยอรรถ เรียกว่า ทุกวิชาที่เคยเรียนผ่านมา ล้วนรวมกันเข้ากลายเป็นวิชานี้ สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน ในส่วนความรู้พื้นฐานของวิชานี้ ผู้สอนจะเน้นหลักการเรียงศัพท์และประโยคให้นักเรียนได้จดจำนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการแต่งบาลีเป็นสำคัญ
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เนื้อหาของวิชานี้

เรื่องที่ควรทำความเข้าใจก่อนเรียน

วิชากลับ คืออะไร
กดเรียน เอกสาร
3 ทักษะสำคัญที่ต้องฝึกให้ชำนาญเพื่อเสริมการเรียนวิชากลับ
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 1 : การเรียงวิภัตติทั้ง ๗

บทที่ 1.1 ปฐมาวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.2 ทุติยาวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.3 ตติยาวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.4 จตุตถีวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.5 ปัญจมีวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.6 ฉัฏฐีวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.7 สัตตมีวิภัตติ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 1.8 อาลปนะ
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 2 : การเรียงนิบาต

บทที่ 2.1 : นิบาตและกลุ่มศัพท์อันดับ 1
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.2 : นิบาตและกลุ่มศัพท์อันดับ 2
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.3 : นิบาตวางติดหลังศัพท์อื่น
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.4 : มญฺเญ ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.5 : สทฺธึ และ สห ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.6 : ปฏฺฐาย และ ยาว ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.7 : น ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.8 : มา ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.9 : จ ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.10 : วา ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.11 : ปิ ศัพท์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 2.12 : วิธีใช้ปัจจัยในอัพยยศัพท์
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 3 : การเรียงบทวิเสสน

บทที่ 3.1 : วิเสสนะ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 3.2 : กิริยาวิเสสนะ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 3.3 : วิกติกัตตา
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 3.4 : วิกติกัมมะ
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 4 : การเรียงบทกิริยา

บทที่ 4.1 : กิริยาคุมพากย์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 4.2 : กิริยาในระหว่าง
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 4.3 : กิริยาซ้อน (กิริยาอาบ)
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 5 : การเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์

บทที่ 5.1 : ประโยคกัตตุวาจก
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 5.2 : ประโยคเหตุกัตตุวาจก
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 5.3 : ประโยคภาววาจก
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 5.4 : ประโยคกัมมวาจก
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 5.5 : ประโยคเหตุกัมมวาจก
กดเรียน เอกสาร

บทที่ 6 : การเรียงประโยคที่มีลักษณะเฉพาะ

บทที่ 6.1 : ประโยค ลักขณะ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.2 : ประโยค อนาทร
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.3 : ประโยค กิริยาปธานนัย
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.4 : ประโยค อลํ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.5 : ประโยค ยํ กิริยาปรามาส
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.6 : ประโยค กิมงฺคํ ปน
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.7 : ประโยค หิ นาม
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.8 : ประโยค วุจจติ คุมพากย์
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.9 : ประโยค เจ, สเจ, ยทิ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.10 : ประโยค คําถามทั่วไป
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.11 : ประโยค ถาม – ตอบทุกข์สุข
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.12 : ประโยค ต้นเรื่อง
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.13 : ประโยค ก่อนจะตรัสพระคาถา
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.14 : ประโยค ตรัสถามภิกษุสนทนากัน
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.15 : ประโยค ประชุมกันในโรงธรรม
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.16 : ประโยค สรุปผลการแสดงธรรม
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.17 : ประโยค สกฺกา
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.18 : ประโยค เข้าเฝ้า
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.19 : ประโยค ตั้งเอตทัคคะ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.20 : ประโยค ซ้ำความ
กดเรียน เอกสาร
บทที่ 6.21 : ประโยค พุทธพจน์
กดเรียน เอกสาร

About วีรวงศ์

Check Also

ป้องกัน: บาลีไวยากรณ์ ฉบับความเข้าใจ

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น