มงคลข้อที่ 5

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 5 : ความเป็นผู้มีบุญทำมาแต่ปางก่อน

 

ความเป็นผู้มีบุญทำมาแต่ปางก่อน

บทเรียนที่ 1 : วิเคราะห์คำศัพท์ใน ปุพเพกตปุญญตากถา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : ตัวอย่างบุคคลที่มีบุญทำไว้แต่ปางก่อน
บทเรียนที่ 2.1 : พระมหากัปปินะ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ตัวอย่างคนมีบุญและคนไม่มีบุญ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.1 : หมูกับแก้ววิเศษ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.2 : พราหมณ์ลักสิริ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.3 : คนหาฟืนกับไก่เทพเจ้า
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3.4 : พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : พระสูตรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์ คือ บุญ
กดเรียน เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น