มงคลข้อที่ 12 – 13

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 12 – 13 : การสงเคราะห์บุตรและภรรยา

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 376
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 377
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 378 – 379
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 380 – 381
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 382
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 383
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 384 – 385
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 386 – 387
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 388 – 389
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 390 – 391
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 392 – 393
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 394 – 395
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 396
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 397 – 398
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 8

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น