มงคลข้อที่ 1-2

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 1-2 : การไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิต

พรรณนาความ : คาถาที่ 1

บทเรียนที่ 1 : วิเคราะห์คำศัพท์ในพรรณนาความคาถาที่ 1
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 2 : อธิบายความ คำว่า “พาล”
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 3 : ลักษณะของคนพาล
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 4 : อธิบายความ คำว่า “บัณฑิต”
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 5 : ลักษณะของบัณฑิต
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 6 : คบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้น
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 6.1 : ลูกนกแขกเต้าจอมฤาษี
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 6.2 : ช้างมหิฬามุขฝึกปล้น
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 6.3 : ม้าปัณฑวะขาเป๋
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 6.4 : มะม่วงรสสะเดา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 7 : คนพาลเป็นเหมือนศัตรู บัณฑิตผู้รู้เป็นดุจมิตรสหาย
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 7.1 : ดาบสสอนลูก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 8 : คบพาลมีแต่เภทภัย คบบัณฑิตไว้มีแต่ที่พึ่ง
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 8.1 : พระฉันนะ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 8.2 : มหาสุตโสมชาดก
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 8.3 : อกิตติขอพรพระอินทร์
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 8.4 : วิพภันติกะได้อาจารย์ดี
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 9 : คนพาลมักทำตนเองและคนที่เชื่อตนเองให้พินาศ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 9.1 : พระเทวทัต
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 9.2 : พระเจ้าอชาตศัตรูฆ่าพ่อ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 9.3 : กรรมเก่าของพระเจ้าพิมพิสาร
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 9.4 : ครูผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้ง 6
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10 : บัณฑิตย่อมทำตนเองและคนที่เชื่อตนเองให้พบแต่ความเจริญ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10.1 : สุเนตต์โพธิสัตว์
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10.2 : พ่อค้าสำเภา 700
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10.3 : นางมัลลิกา
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10.4 : สามเณรสังกิจจะ
กดเรียน เอกสาร
บทเรียนที่ 10.5 : สามเณรอธิมุตตกะ
กดเรียน เอกสาร

บทเรียนที่ 11 : เปรียบเทียบผลของการคบคนพาลกับบัณฑิต

กดเรียน เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น