มงคลข้อที่ 1-2

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 1-2 : การไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิต

 

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 15 – 16
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 17
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 18 – 19
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 20 – 21 – 22
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 23
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 24
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 25
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 26
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 27 – 28
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 29 – 30
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 31
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 32
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 33
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 34
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 35
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 36 – 37
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 38
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 39
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 40 – 41
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 42
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 43
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 44
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 45 – 46
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 47
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 48
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 49
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 50
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 51
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 52
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 53 – 54
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 55
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 56
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น