มงคลข้อที่ 11

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 11 : การบำรุงมารดาบิดา

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 291
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 292
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 293
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 294 – 295
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 296
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 297
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 298
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 299 – 300
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 301 – 302 – 303
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 304
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 305 – 306
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 307
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 308 – 309
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 310
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 311
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 312 – 313 – 314
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 315
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 316
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 317 – 318
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 319 – 320
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 321
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 322 – 323
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 324
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 325 – 326
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 327
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 328
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 329 – 330
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 331
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 332 – 333
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 334 – 335
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 336 – 337
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 338 – 339
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 340
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 341
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 342
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 343
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 344
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 345
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 346
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 347
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 348
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 349
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 350 – 351
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 352 – 353
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 354
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 355
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 356
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 357 – 358 – 359
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 360 – 361
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 362 – 363 – 364
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 365 – 366 – 367
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 368 – 369
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 370 – 371 – 372
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 373 – 374
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 375
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 8

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น