มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 10 : วาจาสุภาษิต

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 259 – 260 – 261
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 262 – 263
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 264 – 265
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 266 – 267 – 268
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 269
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 270 – 271
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 272 – 273
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 274
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 275 – 276 – 277
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 278
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 279
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 280
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 281
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 282
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 283
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 284
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 285
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 286
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 287 – 288
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 289 – 290
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 8

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น