มงคลข้อที่ 9

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 9 : ความเป็นผู้มีวินัย

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 147
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 148 – 149
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 150 – 151 – 152 – 153 – 154
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 155 – 156
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 157 – 158
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 159 – 160 – 161
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 162 – 163
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 164
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 165
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 166
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 167 – 168
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 169 – 170 – 171
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 172 – 173
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 174
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 175 – 176 – 177
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 178 – 179 – 180
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 181 – 182 – 183 – 184
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 185 – 186
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 187 – 188
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 189 – 190
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 191 – 192 – 193 – 194 – 195
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 196 – 197
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 198
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 199
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 200 – 201 – 202
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 203
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 204 – 205
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 205 – 206
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 207 – 208
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 209 – 210
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 211 – 212
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 213 – 214
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 215 – 216
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 217 – 218
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 219
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 220
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 221
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 222 – 223 – 224
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 225
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 226 – 227
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 228 – 229 – 230 – 231
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 232 – 233
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 234
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 235 – 236
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 237 – 238
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 239 – 240 – 241
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 242 – 243
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 244
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 245
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 246 – 247 – 248
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 249 – 250 – 251
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 252 – 253
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 254
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 255
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 256
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 257
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 258
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น