มงคลข้อที่ 8

วิชา แปลมังคลัตถทีปนี

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด : วิชา แปลมคธเป็นไทย | คัมภีร์มังคลัตถทีปนี นี้ พระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ เป็นผู้แต่งขึ้น โดย นําพระบาลีจากพระไตรปิฎก เล่มที่ 25 มงฺคลสุตฺตปาลิ ประมาณหนึ่งหน้ามาอธิบายขยายความ เนื้อหาที่นํามาอธิบาย มีทั้งไวยากรณ์ วุตโตทัย อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท นานาประเทศ เป็นหนังสือที่มีคําอธิบายโดยอ้างอิงหลักฐาน จากแหล่งต่างๆ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบด้วย ฉะนั้น จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อพุทธบริษัทอย่างมาก ซึ่งภิกษุสามเณรก็นิยมนําไปเทศน์สั่งสอนชาวประชาอยู่เนืองๆ ในงานต่างๆ ไม่ว่าเป็นงานมงคลหรือแม้แต่อวมงคลก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ศึกษาบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. 4, 5 และประโยค ป.ธ. 7 อีกด้วย (คำนำจากหนังสือ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 ภาค 1 พิมพ์โดยวัดจากแดง)
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

มงคลข้อที่ 8 : ความเป็นผู้มีศิลปะ

หัวข้อ

แนวทางการเรียน

ข้อที่ 128 – 129
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 130
 แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 131
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 132
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 133 – 134
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 135
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 136
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 137
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 138
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 139
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 140
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 141
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 142
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 143
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 144 – 145
แปลและอธิบาย เอกสาร
ข้อที่ 146
แปลและอธิบาย เอกสาร

กลับไปหน้าหลักวิชาแปล

About วีรวงศ์

Check Also

มงคลข้อที่ 10

วิชา แปลมังคลัต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น