เรื่องที่ 9 : พระนันทะ

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เรื่องที่ 9 : พระนันทะ

หน้าที่

เริ่ม – จบ

105 – 106

 นนฺทตฺเถร วตฺถุ – จินฺเตนฺโต คจฺฉติ ฯ

106 – 108

 ตสฺมึ ขเณ อญฺญา – นํ สามิกํ กโรมีติ ฯ

108 – 109

 อถโข ภควา – คนฺตฺวา วาสํ กปฺเปสิ ฯ

109 – 110

 เอวํ สตฺถริ เชตวเน – เชตวเนเยว ปาตุรโหสิ ฯ

110 – 111

 อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู – นนฺโท อรหตํ อโหสิ ฯ

111 – 112

 อเถกา เทวตา รตฺติภาเค – อุทานํ อุทาเนสิ ฯ

112 – 113

 อเถกทิวสํ ภิกฺขู – อิมา คาถา อภาสิ ฯ

113 – 114

 คาถาปริโยสาเน พหู – อิมํ คาถมาห ฯ

115 – 116

 ตํ สุตฺวา คทฺรโภ – ชาตกํ นิฏฺฐาเปสีติ ฯ

กลับไปหน้าหลักวิชากลับ

About วีรวงศ์

Check Also

เรื่องที่ 11 : ธัมมิกอุบาสก

วิชา แปลไทยเป็น …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น