เรื่องที่ 8 : สัญชัย

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เรื่องที่ 8 : สัญชัย

หน้าที่

เริ่ม – จบ

75 – 76

 สญฺชย วตฺถุ – อมตํ ปทนฺติ วุตฺเต ฯ

76 – 77

 ปญฺจ มหาวิโลกนานิ – อิมํ คาถํ สุตฺวา ฯ

77 – 79

 “อหํ อิมาย นิพฺพุตปทํ – ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวาฯ

79 – 80

 ตํทิวสเมว ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส – ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา ฯ

80 – 81

 อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ – สนฺติเก ปพฺพชามาติ ฯ

81 – 82

 เตน โข ปน สมเยน – กติกํ อกํสุ ฯ

82 – 83

 เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา – ภาโรติ วตฺวา อาห ฯ

84

 ปริพฺพาชโก ปฐมปททฺวยเมว – ตเมว คาถํ อภาสิ ฯ

85 – 86

 คาถาปริโยสาเน โกลิโต – สทฺธึ เวฬุวนํ อคมาสิ ฯ

86 – 87

 สตฺถา จตุปริสมชฺเฌ – ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ ฯ

87 – 88

 ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ – “อาม ภนฺเตติ ฯ

88 – 90

 “ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปฺเป – มุขํ โอโลเกตฺวา น เทมีติฯ

90 – 91

 “ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา – โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนํ ทมฺมีติ ฯ

91 – 93

 “อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต – โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนํ ทมฺมีติ ฯ

93 – 95

 ตทา ปน เตสํ อายุตฺตโก – อิมมฺปิ ธมฺมเทสนํ อาหริ ฯ

95 – 96

 “อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต – ภิกฺขุสตสหสฺสํ ปริวาโร อโหสิ ฯ

96 – 98

 โส เอกทิวสํ ปจฺจูสกาเล – มา กริตฺถ ปุตฺตกาติ

98 – 99

 อถ เต ตาปสา – ปุปฺผาสนํ อภิรุหถาติ อาห ฯ

99 – 100

 เอวํ นิสินฺเน สตฺถริ – ปตฺโตติ วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา ฯ

100 – 101

 ตสฺส กิร พุทฺธาสนํ – ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อากาสํ ปกฺขนฺทิ ฯ

101 – 102

 สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ – นิเวสนํ อคมาสิ ฯ

102 – 103

 สิริวฑฺโฒปิ ปจฺจุคฺคมนํ – มุขํ โอโลเกตฺวา เทมีติ ฯ

103 – 104

 เอวํ วุตฺเต เทฺว อคฺคสาวกา – อิมา คาถา อภาสิ ฯ

กลับไปหน้าหลักวิชากลับ

About วีรวงศ์

Check Also

เรื่องที่ 11 : ธัมมิกอุบาสก

วิชา แปลไทยเป็น …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น