เรื่องที่ 5 : ภิกษุโกสัมพี

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เรื่องที่ 5 : ภิกษุโกสัมพี

หน้าที่

เริ่ม – จบ

49 – 50

 โกสมฺพิก วตฺถุ – เอกนินฺนาทํ โกลาหลํ อคมาสิ ฯ

50 – 51

 อเถโก ภิกฺุ ตถาคตํ – วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ ฯ

51 – 52

 เอวํปิ เตสุ วจนํ – ผาสุกํ วสฺสาวาสํ วสิ ฯ

52 – 53

 โกสมฺพีวาสิโนปิ โข – ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตินาเมสุํ ฯ

53 – 54

 สตฺถา ปน เตน หตฺถินา – สพฺพวตฺตานิ กโรติ ฯ

55 – 57

 อเถโก มกฺกโฏ ตํ – ติสฺโส คาถาโย อภาสิ ฯ

57 – 58

 คาถาปริโยสาเน ปญฺจสตาปิ – เชตวนํ อคมาสิ ฯ

58 – 59

 โกสมฺพิกา ภิกฺขู – วตฺวา อิมํ คาถมาห ฯ

กลับไปหน้าหลักวิชากลับ

About วีรวงศ์

Check Also

เรื่องที่ 11 : ธัมมิกอุบาสก

วิชา แปลไทยเป็น …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น