เรื่องที่ 12 : พระเทวทัต 2

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เรื่องที่ 12 : พระเทวทัต 2

หน้าที่

เริ่ม – จบ

124 – 125

 เทวทตฺต วตฺถุ – ปฏิกุชฺชิตฺวา เปเสสิ ฯ

125 – 126

 นครปริคฺคาหิกา เทวตา – ทิพฺพปูเว ปหิณึสุ ฯ

126 – 127

 โส เอตฺตกํปิ อชานนฺโต – อุฏฺฐหตีติ สญฺญมกาสิ ฯ

127 – 128

 เอวํ ตโยปิ เต – ชีวิกายาติ ตสฺส อทํสุ ฯ

128

 โส เตสํ ปาทมูเล – โปถุชฺชนิกํ อิทฺธึ ปตฺโต ฯ

129 – 130

 อปรภาเค สตฺถริ โกสมฺพิยํ – ลาภสกฺการํ นิพฺพตฺเตสิ ฯ

130 – 131

 โส ลาภสกฺการาภิภูโต – ชาตกานิ กเถสิ ฯ

131 – 133

 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ – อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ ฯ

133 – 134

 อถโข เทวทตฺโต – น ปน สกฺขีติ วตฺวา ฯ

136 – 137

 เอวํ ราชคเห วิหรนฺโต – ปติฏฺฐิตกาเล คาถมาห ฯ

137 – 139

 อิทํ กิร ฐานํ ทิสฺวา – จุลฺลธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ ฯ

139 – 140

 ปฐวึ ปวิฏฺเฐ ปน – อิมํ คาถมาห ฯ

กลับไปหน้าหลักวิชากลับ

About วีรวงศ์

Check Also

เรื่องที่ 10 : นายจุนทสูกริก

วิชา แปลไทยเป็น …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น