เรื่องที่ 1 : พระจักขุบาล

วิชา แปลไทยเป็นมคธ

  • รายละเอียด
  • ผู้สอน
รายละเอียด วิชา แปลไทยเป็นมคธ | ป็นวิชาว่าด้วยการแต่งประโยคภาษาบาลี สำหรับวิชากลับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ คณะสงฆ์ไทยกำหนดให้ใช้หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียน “ธมฺมปทัฏฐกกถา” หรือ “ธรรมบทอรรถกถา” แปลว่า คำอธิบายธรรมบท คัมภีร์นี้ พระพุทธโฆสาจารย์ มหาปราชญ์ภาษาบาลีแห่งชมพูทวีป ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 945 โดยท่านนำพระคาถาและเค้าโครงเนื้อเรื่องมาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาในที่ต่างๆ นำมาเรียบเรียง เป็นเรื่องราว มีบุคคล และสถานที่ ก่อนที่จะมาถึงคาถาหัวใจของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อเรื่อง และธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนได้ อย่างน้อยที่สุดก็ระดับคุณธรรมศีลธรรม แต่ท่านใดที่มีพื้นฐาน การศึกษาทั้งไวยากรณ์บาลีใหญ่และพระอภิธรรมมาก่อน ก็จะเป็นเหตุทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หนังสือดัง กล่าวจัดอยู่หมวดพระสูตร เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ว่าใน อดีตเคยทำกรรมอะไรไว้ และปัจจุบันทำกรรมอะไร จึงได้รับผลเช่นนั้น
ผู้สอน | พระมหาวิทยา กิตฺติปญฺโญ
วุฒิการศึกษา | ประโยค ป.ธ. 8 , พธ.บ. บริหารการศึกษา

เรื่องที่ 1 : พระจักขุบาล

หน้าที่

เริ่ม – จบ

3 – 4

 ยมกวคฺค วณฺณนา – โภคํ ทฺวินฺนํเยว วิวเรสุํฯ

4 – 5

 ตสฺมึ สมเย สตฺถา – เอกํ ธมฺมเทสนํ กเถสิเยวฯ

5 – 7

 ตทา สาวตฺถิยํ – ปพฺพชิสฺสาเมวาหํ ตาตาติฯ

7 – 8

 ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว – กริสฺสามีติ ปวาเรสิฯ

8 – 9

 เถโร วสฺสูปนายิกาทิวเส – ปุนปฺปุนํ ยาจิฯ

9 – 11

มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามีติ – คพฺภํ ปวิสิตฺวา นิสีทิฯ

11 – 13

 ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย – ตํ ปวตฺตึ อาโรเจสุํฯ

13 – 15

 โส เตสํ ปาทมูเล – คจฺฉาม ภนฺเตติ อาหฯ

15 – 18

 อถ นํ เถโร – กตฺวา เถรํ อุปฎฺฐหึสุฯ

18 – 20

 อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน – วหโต ปทนฺติฯ

กลับไปหน้าหลักวิชากลับ

About วีรวงศ์

Check Also

เรื่องที่ 11 : ธัมมิกอุบาสก

วิชา แปลไทยเป็น …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น