เรียนแบบวิถีปราชญ์

รวบรวมเทคนิคการเรียนแบบพระเถระผู้เคยผ่านเส้นทางการเรียนบาลีมาก่อน