ห้องเรียน : ปรับพื้นฐาน

ห้องเรียนสำหรับปรับพื้นฐานในองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ชั้นประโยค ป.ธ. 4 เรียน